Apleaca urechea la adevarul ascuns in adancul tau!
Adevarata experienta a libertatii este sa ai lucrul cel mai important din lume fara a-l poseda.
Tu esti Iubirea, Pacea si Bucuria!

miercuri, 15 iunie 2011

Gelozia nu are nimic in comun cu dragostea


GELOZIA VA TINE DEPARTE DE VOI INSIVA

"Gelozia voastrà distruge totul. Posesivitatea voastrà distruge totul. Inainte de fericire trebuie sà intelegeti cà tot ceea ce cîstigati cu gelozie, aruncati în foc; cu cît deveniti mai gelos, mai supàrat, mai plin de urà, cu atît mai mult alungati cealaltà persoanà mai departe de voi. Este o simplà lege aritmeticà cà nu mergeti pe drumul care và va ajuta; distrugeti acelasi lucru pe care doriti sà-l pàstrati. Este simplu, evident - este nemteste !"
Gelozia este ca o ultimà explozie, un tipàt negru al viselor distruse, a rànilor, a neajutoràrii si a dezgustului de sine.Este ca un crucisàtor fàrà iesire dintr-o zonà de ràzboi, fiind doar dumneavoastrà la bord. Gelozia este ca un miros neplàcut ascuns în adîncurile fiintei voastre care erupe pe pielea voastrà si pe care nici un sàpun sau zîmbet nu-l poate ascunde. Gelozia este greu de definit. Ce este si la ce este bunà ? Cînd vorbesti oamenilor despre acest subiect descoperi cà ei trebuie sà caute cîteva minute prin filele memoriei lor pentru a descoperi pe cea care indicà gelozia. Bineînteles cà în partea superioarà a paginii stà gelozia în dragoste din
cauza lui sau a ei .
Bineînteles ? Dar dragostea nu are nimic în comun cu gelozia . Atunci cînd iubitul sau iubita voastrà merge cu altcineva trebuie sà và întrebati. Problema nu este cà iubitul sau iubita voastrà iubeste pe altcineva; problema este dacà iubiti acea persoanà ? De multe ori nu sînteti în stare sà faceti fatà acestei întrebàri. Dar aceasta este cu adevàrat întrebarea pe care trebuie sà v-o puneti. Dacà gelozia dispare si dragostea totusi ràmîne, atunci înseamnà cà aveti ceva solid în viata voastrà . Gelozia este otrava care omoarà toatà dragostea si bucuria ei. Dar gelozia vine din cauza unei neîntelegeri primare. Continuàm sà ne gîndim la dragostea noastrà ca la o cantitate, deci ne este fricà. Ne iubea de 2 kg, iar acum doar de 1 kg.
Si mîine, dacà va gàsi pe altcineva - doar de 1/2 kg. Iar în acest mod dragostea va continua sà disparà; curînd veti sta fatà în fatà cu cîntarul dumneavoastrà fàrà nici un kilogram pe el. Unui bàrbat trebuie sà-i fie permis sà vinà în contact cu cît mai multe femei posibil. Unei femei trebuie sà-i fie permis sà vinà în contact cu cît mai multi bàrbati posibil. Ambii trebuie sà se îmbogàteascà si fiind bogati în experientà, intimitate, prietenie, ei vor sti sà aprecieze greutate dragostei care altfel ar lipsi. Dar interesele meschine nu vor ca tu sà fii inteligent, bogat în experientà, sà atingi apogeul potentialului tàu, pentru cà este periculos pentru ele. Poti ràmîne sclav doar dacà esti sàrac în experientà, doar dacà esti sàrac în întelegere . Incà din copilàrie fiecare societate, fiecare culturà, fiecare religie, ne învatà despre comparatie. Iar copilul este împins sà învete aceasta. El este doar o tabula rasa, o hîrtie albà fàrà nici un semn; deci ceea ce pàrintii, profesorii, preotii scriu în ea, el va începe sà creadà cà acesta este destinul sàu, fata sa. Omul intrà în existentà cu toate usile deschise, toate directiile permise, toate dimensiunile sînt pentru el de ales.
Dar înainte de a putea alege, înainte de a putea fi, înainte chiar de a-si fi simtit fiinta, el este oprit. Si este oprit de acei care cred cà-l iubesc; zdrobit, limitat, conditionat cu toate cele mai bune intentii din lume...
Gelozia este unul dintre cele mai puternice mijloace .
Uitati-và la ea de aproape; ce poate sà însemne ? Gelozia înseamnà a trài prin comparatie. Cineva este mai înalt decît voi. Sînteti întotdeauna undeva pe o treaptà de mijloc a unei scàri. Poate cà scara este un cerc pentru cà nimeni nu gàseste capàtul. Oricine este întepenit undeva la mijloc, oricine este la mijloc. Scara pare a fi o roatà. Cineva este deasupra voastrà - aceasta ràneste. Aceasta và mentine într-o stare de luptà, miscare prin toate mijloacele posibile, pentru cà dacà reusiti în bine sau în ràu. Succesul và dà toate drepturile, insuccesul dovedeste cà ati gresit. Tot ceea ce are importantà este succesul, deci orice mijloc este permis. Deci nu trebuie sà và pese de mijloacele prin care-l atingeti si de fapt nimànui nu-i pasà. Problema este cum sà urci cît mai sus pe scarà. Dar niciodatà nu vei ajunge la capàtul ei. Si oricine va fi deasupra ta va crea în tine gelozia, pentru cà el a reusit si tu ai càzut. Cineva poate gîndi cà-si poate petrece toatà viata trecînd de pe o scarà pe alta, dar va gàsi pe cineva care sà fie mai sus decît el - care n-ar putea sà sarà de pe scarà ? Nu, nu poate sàri .
Societatea este foarte precautà, foarte inteligentà. Ea si-a rafinat metodele de-a lungul miilor de ani. De ce nu puteti iesi din cerc ? Pentru cà este cineva mai jos decît voi si asta và dà satisfactii incredibile. Vedeti strategia ? Cineva este deasupra voastrà; ceea ce creeazà gelozie, mizerie, suferintà, ummilintà, un sentiment de ràu, ceea ce nu và face sà dovediti mentalului cà sînteti om pe deplin. In timp ce ceilalti continuà sà se miste, voi v-ati oprit. Aceasta và face sà và simtiti ràu, fàrà sens, nefolositor, o umbrà pe pàmînt si nimic mai mult. Doar aceasta este cazul în care sàriti de pe scarà si spuneti celorlalti de pe scarà sà meargà unde doresc. Dar nu puteti sàri pentru cà mai sînt oameni sub voi; atît cît puteti vedea sînt rînduri sub voi si rînduri sub ei. Aceasta và dà o mare satisfactie, un sentiment mare cà ati întrecut atîtia oameni; cà nu sînteti pe deplin nefolositor. Ati dovedit cà aveti o oarecare putere a vointei si cà nu sînteti o càzàturà; acesti oameni de sub voi sînt destui pentru a dovedi aceasta . Acum sînteti într-o dilemà . De cîte ori và uitati în sus, o groazà de mizerie coboarà în voi; de cîte ori và uitati în jos, o mare satisfactie và înconjoarà .
Pàrintii continuà sà ne învete încà din copilàrie, "Uità-te la bàiatul vecinilor nostri - a iesit primul la scoalà, colegiu sau universitate...Si aici este o logicà, o logicà simplà: dacà nu te simti superior, nu te poti simti inferior. Amîndouà vin împreunà, merg împreunà. Dacà arunci una, nu o poti salva pe cealaltà. Dacà nu te simti superior în fata nimànui, cum ai putea sà te simti inferior ? Te poti simti doar tu însuti ... Da, este posibil ca într-un domeniu sà stii mai mult, iar altcineva sà stie mai putin. Intr-o directie puteti fi mai talentat, într-o altà directie altcineva poate fi mai talentat. Aceasta aratà doar cà oamenii sînt unici, cà au calitàti diferite.Dar fiecare individualitate are stadiul ei incomparabil. Nu am crezut niciodatà despre cineva cà este inferior; nu am crezut niciodatà despre cineva cà este superior. Eu sînt eu însumi, tu esti tu însuti. Comparatia nu apare. Dar toti copiii sînt fortati sà fie în competitie, sà compare si în mod natural gelozia apare pentru cà cineva reuseste si tu nu reusesti. Cineva obtine acele lucruri pe care tu nu le obtii... Gelozia nu trebuie prività ca un fapt simplu - cà ai fost învàtat sà te vezi inferior cuiva, sau ca superior cuiva. Si astfel ai devenit atît de inconstient de ea incît judeci în mod constant oamenii ca inferiori, ca superiori, ca buni sau rài, corecti sau incorecti .
Nu judeca .
Oricine este doar el însusi .
Acceptà-l pe celàlalt asa cum este .
Dar aceasta este posibil doar dacà te accepti asa cum esti, fàrà rusine, fàrà nici un sentiment de inferioritate .
Ràspunsul pentru cel care mà întreabà dacà gelozia ne îndepàrteazà de noi însine - este DA.
Dacà sînteti gelos din competitie cu toatà lumea din jurul vostru - cum puteti ajunge la voi însivà ? Lumea este prea mare si sînt atîtia oameni, si voi sînteti în competitie cu toatà lumea, si chiar ... sînteti! Cineva are o fatà frumoasà, cineva are un pàr frumos, cineva are un trup proportionat frumos, cineva are un intelect foarte dezvoltat, cineva este pictor, cineva este poet... Cum và puteti descurca ? Toate acesteasi voi singuri în competitie ? Veti înnebuni ! Si asta face toatà umanitatea . Aruncati competitia, aruncati gelozia .
Este absolut fàrà sens .
Este un mijloc de torturà, astfel încît sà nu puteti fi niciodatà voi însivà - pentru cà acesta este singurul lucru de care se tem religiile . Dacà sînteti voi însivà atunci descoperiti multumirea, împlinirea, extazul .
Atunci cui îi mai pasà de Divin ? Voi sînteti Divinul.
Ati gustat divinitatea din voi. Acum nu và mai deranjeazà nici împàratul, pentru cà nu mai gînditi cà và este superior. Cum ar putea sà và fie superior ? Ati gustat ceva atît de nemaipomenit ca dimensiune încît el nu poate fi decît un biet om... Puteti sà simtiti chiar compasiune pentru el, dar nu và veti simti inferior pentru cà stiti cà acel lucru pe care tocmai l-ati descoperit, el îl poartà înlàuntrul lui. Nu este o diferentà calitativà între voi. Singura diferentà este exterioarà: în haine, în titluri, în elefantul pe care stà regele. Dar acestea nu sînt diferente reale, nu sînt diferente care constituie o diferentiere adevàratà. In interiorul vostru veti gàsi liniste, pace, comori inestimabile. Si gàsindu-le stiti cà toatà lumea le are; chiar dacà stie sau nu. Dar în ceea ce priveste existenta, toatà lumea are frumusetile lumii, universului; toate extazurile si dansurile universului. Da, în diferitele moduri în care acestea sînt exprimate. Nu este nevoie sà ne gîndim cà cineva care le exprimà prin dans este mai bun decît cineva care le exprimà prin cîntec, sau decît cineva care le exprimà prin tàcere. Ceea ce se exprimà este acelasi extaz . Si veti descoperi aceasta cînd veti intra în lumea singuràtàtii voastre în care nu mai este nimeni .
Atunci ati làsat societatea departe în spate... pentru cà aceastà societate v-a schingiuit. Ati làsat, toate religiile, toate partidele politice, departe în spate . Acum sînteti aproape NIMENI . Am spus "aproape" pentru cà de fapt sînteti, pentru prima datà, dar într-un plan total diferit. Nu ati stiut nimic despre el, cà poate fi înlàuntrul dvs., atît de profund, atît de plin si atît de etern. Si ce veti pierde aruncînd gelozia,competitivitatea si comparatia ?
Nimic .
Nu aveti nimic de pierdut decît lanturile voastre si veti cîstiga întregul regat divin care este în interiorul vostru.

Extras din cartea "Gelozia" de Osho Rajneesh

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu